Privacy Policy

Jefysio hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

 

Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Jefysio houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

-        Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

-        Verwerking van je persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

-        Vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;

-        Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;

-        Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

-        Op de hoogte zijn van je rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Als Jefysio zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of patiënten

Persoonsgegevens van klanten of patiënten worden door Jefysio verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

-        Administratieve doeleinde;

-        Declaraties bij de desbetreffende zorgverzekeraar.

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

-        Overeenkomst met handtekening op papier.

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Jefysio de volgende persoonsgegevens van je vragen:

-        Voornaam;

-        Tussenvoegsel;

-        Achternaam;

-        Adres;

-        Geslacht;

-        Geboortedatum;

-        BSN;

-        Huisarts;

-        (Zakelijk) Telefoonnummer;

-        (Zakelijk) E-mailadres;

-        Gezondheidsgegevens.

 

Je persoonsgegevens worden door Jefysio opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

-        Minimaal 15 jaar nadat de behandeling is gestopt;

-        Van maximaal 7 jaar in de financiële administratie.

 

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door Jefysio verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

-        Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

-        Het inschrijving formulier Nieuwsbrief.

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Jefysio de volgende persoonsgegevens van je vragen:

-        Voornaam;

-        Tussenvoegsel;

-        Achternaam;

-        E-mailadres.

 

Je persoonsgegevens worden door Jefysio opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

-        Gedurende de periode dat men aangemeld is.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

-        Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;

-        Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn

Jefysio bewaart persoonsgegevens minimaal 15 jaar nadat de behandeling is gestopt.

 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

-        Alle personen die namens Jefysio van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;

-        We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

-        We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

-        Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

-        We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

 

Rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van je ontvangen hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door Jefysio of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij je persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met jou niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Vragen

Als je naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

 

Contactgegevens

Jefysio

Korenbloem 74

1422 KS

Uithoorn

info@jefysio.nl

 

06-12828978