Voorwaarden & condities

PRAKTIJKREGLEMENT

 • Bij Jefysio kun je terecht op eigen initiatief en via een verwijzing van je huisarts of specialist.
 • De patiënt is altijd zelf verantwoordelijk voor de vergoeding van de fysiotherapeutische behandelingen en daarbij ook voor het bijhouden van het maximaal aantal uit de zorgverzekering te vergoeden behandelingen en voor eventuele vooraf aan te vragen machtiging en/of verlenging.
 • Om de administratie goed te laten verlopen vragen we je voor de eerste afspraak je zorgverzekeringspas en een geldig legitimatiebewijs mee te nemen.
 • Als je toch niet op je afspraak kunt komen vragen we je om minimaal 24 uur van tevoren telefonisch af te bellen, anders wordt de gereserveerde tijd bij je in rekening gebracht.
 • Als je een probleem hebt met de Nederlandse taal, neem dan bij de eerste afspraak iemand mee die de Nederlandse taal beheerst.
 • Je hebt altijd recht op inzage in je medisch dossier.
 • Als je gegevens tussentijds veranderen, geef dit dan aan ons door.
 • De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal of beschadiging van eigendommen in het pand of op het buitenterrein.
 • Als je een voorwerp van de therapeut te leen krijgt en dit niet terugbrengt, worden de kosten hiervoor bij je in rekening gebracht.
 • Roken is in het gehele gebouw niet toegestaan.
 • In geval van calamiteiten, moet je de aanwijzingen van Jefysio of de hiertoe bevoegde instanties (brandweer, politie) opvolgen.
 • Wij vragen je om gebreken of storingen meteen te melden.
 • We vragen iedereen om zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen.

BETALINGSVOORWAARDEN

 • Deze betalingsvoorwaarden maken onderdeel uit van de behandelingsovereenkomsten tussen jou als patiënt en de fysiotherapeut. Deze betalingsvoorwaarden worden bij het sluiten van de behandelingsovereenkomst aan de patiënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger ter hand gesteld.
 • Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling afgezegd te worden. Bij het niet afzeggen of bij afzeggen binnen 24 uur voor de afspraak behoudt de fysiotherapeut zich het recht voor het tarief van de voorgenomen behandeling in rekening te brengen bij de patiënt wanneer in de gereserveerde tijd geen andere patiënten worden behandeld.
 • De declaraties van de fysiotherapeut voor honoraria, kosten, vergoedingen en leveringen, dienen binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeert de patiënt in verzuim met ingang van de eenendertigste dag na de factuurdatum.
 • Zodra de patiënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of over het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover deze rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.
 • Indien de patiënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de patiënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van € 40,00 alles exclusief omzetbelasting.

KLACHTENREGELING FYSIOTHERAPIE

Jefysio is aangesloten bij de klachtenregeling van het KNGF (beroepsvereniging voor Fysiotherapeuten). Je mag ervan uitgaan dat elke fysiotherapeut zijn vak zo goed mogelijk uitoefent.  Als je om wat voor reden ook niet tevreden bent met onze diensten, hebben we natuurlijk het liefst dat je dit met ons bespreekt. Dan kunnen we zoeken naar een oplossing. Ben je daarna nog niet helemaal tevreden of zie je op tegen de confrontatie met je fysiotherapeut? Dan kun je gebruikmaken van de door het KNGF vastgestelde klachtenprocedure. Voor gedetailleerde informatie over het indienen van een klacht verwijzen wij je door naar de KNGF-website.